Het jongerenplatform van Straat Consulaat neemt deel aan overleg met de andere drie grote steden, het zogenoemde G4-overleg. Mede vanuit dit overleg zijn actiepunten aangedragen die o.a. door stichting Zwerfjongeren Nederland, zijn gebundeld en verspreid naar gemeentelijke politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen.

Het gaat om acties die de positie van kwetsbare jongeren verbeteren, zoals betaalbare jongerenhuisvesting, een soepele overgang van 18- naar 18+, voldoende inkomen, voorkomen en oplossen van schulden en studie en werkervaringsplekken.
De Achterban jongeren onderschrijven deze punten dan ook van harte!

Een veilige woonplek voor elke jongere!

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Uw kans om lokaal mee te beslissen over de koers van uw gemeente op vele terreinen: (jeugd)zorg, maatschappelijke opvang, onderwijs, werk & inkomen, voorkomen en aanpak van schulden en huisvesting.

Gemeenten worden in 2020 verantwoordelijk voor het voorkomen van dakloosheid bij jongeren. Ook opvang van jongeren en beschermd wonen voor jongeren met een psychische aandoening worden een verantwoordelijkheid van gemeenten.
Dit betekent dat dakloze jongeren dan niet meer naar centrumgemeenten doorverwezen kunnen worden, voor een uitkering of opvang. Tenzij dat regionaal is afgesproken.

Stichting Zwerfjongeren Nederland en Federatie Opvang vragen aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie. We geven u actiepunten mee, die u als gemeentelijke politieke partij in uw verkiezingsprogramma kunt opnemen om de positie van kwetsbare jongeren te verbeteren.

Zorg voor betaalbare jongerenhuisvesting
Wonen is essentieel. Vanuit een stabiele en veilige woonplek kan een jongere werken aan zijn opleiding, gezondheid en toekomstplannen. Toch zijn er elk jaar duizenden jongeren zonder woonplek. Ze laten jeugdzorg achter zich, er is geen stabiele vervolgplek of ze blijven onnodig lang in de kostbare, maatschappelijke opvang. Met name niet-studerende jongeren vallen buiten de boot als het gaat om passende huisvesting.

Als gemeente zorgen wij* voor voldoende betaalbare jongerenhuisvesting voor alle jongeren. Zo investeren we in een structurele oplossing van dakloosheid en zetten we in op efficiënte uitstroom uit de maatschappelijke opvang.

Een soepele overgang van 18- naar 18+
Niet elke jongere die de jeugdzorg of jeugddetentie verlaat, heeft familie bij wie hij kan wonen. Deze jongeren hebben meestal begeleiding nodig om financiën te beheren, een studiekeuze te maken, een stage of een baantje te vinden. Het is cruciaal dat de hulp uit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet aansluit bij hun behoeften. Door integraal te werken voorkomt u dat jongeren tussen wal en schip raken.
Dit vereist nauwe samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen én ruimte voor ambtenaren en hulpverleners om maatwerk te leveren.

Als gemeente zorgen wij* dat de ondersteuning die voortkomt uit de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet op elkaar aansluit. Daarbij staat een goede overgang 18-/ 18+ voorop, zodat jongeren hier geen hinder van ondervinden.

Als gemeente faciliteren wij onafhankelijke cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen of jeugd-straatadvocaten. Zodat jongeren weten wat hun rechten zijn.

Organiseer maatwerk voor voldoende inkomen
Jongeren in Nederland wonen tot gemiddeld hun 25e thuis. Jongeren die geen ouders hebben om bij te wonen, hebben een eigen inkomen nodig om de huur te betalen en om van te leven. Van het minimumjeugdloon (€ 743 per maand) of een bijstandsuitkering (€ 230 per maand) kan een 18-jarige niet rondkomen. Zo bouwen jongeren makkelijk schulden op.

Als gemeente zorgen wij* voor ‘regelruimte’, zodat we per individu maatwerk kunnen leveren bij de uitvoering van de Participatiewet. Het voorkomen van schulden en het halen van een diploma staat voorop. Zo voorkomen we dat jongeren in een kwetsbare positie hun opleiding niet afmaken, geen baan vinden of zelfs dakloos en onverzekerd raken.

Voorkom schulden en los ze op
Voor (dakloze) jongeren met schulden is het, door hun geringe inkomen, moeilijk een regeling te treffen voor afbetaling. Daardoor is er geen toegang tot schuldhulp.
Schulden belemmeren het volgen van een opleiding en het vinden van woonruimte.

Als gemeente garanderen wij* toegang tot schuldhulp voor elke jongere. Wij stimuleren alternatieve oplossingen om jongeren met schulden te helpen, bijvoorbeeld een schuld rustperiode, een minnelijke regeling of begeleiding naar school of werk. Zo heeft schuldhulp ook daadwerkelijk een duurzaam effect.

Zorg voor studie- en werkervaringsplekken
Een goede opleiding volgen is een investering in de toekomst. Dat geldt zeker voor jongeren die achterstand hebben opgelopen. Het inkopen van opleidingsplaatsen en het regelen van stageplekken bij werkgevers, is een concrete oplossing. Aanmoediging en begeleiding tijdens de opleiding, een taak die normaal ouders vervullen, door professionals of vrijwilligers is cruciaal.

Als gemeente voeren wij* de aanpak jeugdwerkloosheid uit en kopen we voldoende opleidingsplaatsen en stageplekken in. Ook voor jongeren die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Ook faciliteren we een ondersteunend netwerk van professionele of vrijwillige mentoren om jongeren te helpen hun leven op orde te krijgen.

*de standpunten hebben wij vanuit de gemeente geformuleerd, u kunt dit voor uw verkiezingsprogramma eenvoudig aanpassen door de naam van uw politieke partij vervangen.

Meer weten?
Stichting Zwerfjongeren Nederland denkt graag mee over oplossingen in uw gemeente. Neem contact op met:
Hella Masuger, 06 – 44490221, h.masuger@zwerfjongeren.nl of
Marleen van der Kolk, 06 – 30720138, m.kolk@zwerfjongeren.nl.

Meer lezen?
Informatie over 18-18+ in ons inspiratiemagazine: http://zwerfjongeren.nl/opinie-actie/roer-om-jeugdhulp-18-18
Informatie over schuldhulp: http://zwerfjongeren.nl/van-de-straat/schulden/