Betekenisvolle participatie

Bij Straat Consulaat, als belangenbehartiger voor (dreigend) dakloze mensen, vinden we dat beleid alleen goed ontwikkeld kan worden met mensen die ervaringskennis hebben met dakloosheid of dreigende dakloosheid. Zij weten uit ervaring wat werkt en wat niet werkt. Ze kunnen het beste verwoorden wat dakloosheid met een mens doet, en weten wat nodig is om uit die situatie te komen.

Het levert dus beter beleid op, en is belangrijk voor mensen met ervaringskennis zelf. Zij worden dan op een gelijkwaardige manier behandeld en hun stem doet ertoe.

Het belang van ervaringskennis

Betekenisvolle participatie zorgt ervoor dat mensen met ervaringskennis (eindelijk) gelijkwaardig worden behandeld, ze worden gehoord, hun stem doet ertoe. Ze zitten er ook niet alleen om hun eigen verhaal te vertellen, maar spreken namens een grotere groep mensen met soortgelijke ervaringen en komen letterlijk op voor hun belangen. Dit is zeer belangrijk voor mensen die lang en vaak worden behandeld als tweederangsburgers zonder rechten en een eigen stem.

Door het betrekken van mensen met ervaringskennis sluit beleid beter aan op de werkelijke behoeften en situaties van de mensen voor wie het bedoeld is. Dit uitgangspunt is niet alleen essentieel in ons werk, maar wordt ook steeds meer erkend in zowel lokale als nationale beleidscycli, met als resultaten het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis (2022) en het beleidskader ‘Den Haag geeft thuis’ (2023).

Wat betekent betekenisvolle participatie?

Betekenisvolle participatie betekent dat mensen met ervaringskennis en onafhankelijke belangenbehartigers gedurende het gehele beleidsproces gelijkwaardig co-creëren en meebeslissen.

Onze aanpak en innovaties

Bij Straat Consulaat hebben we effectieve methoden ontwikkeld om mensen met ervaringskennis betekenisvol te laten participeren. We geven presentaties en workshops over betekenisvolle participatie samen met de nationale samenwerkingsverbanden SamenThuis2030 en Dakloosheid Voorbij!

En werken onder meer met de verbetertafels in opvanginstellingen, het kapstokoverleg en de wethoudersoverleggen. Ons doel is om mensen met ervaringskennis en onafhankelijke belangenbehartigers op gelijkwaardige wijze te laten co-creëren en meebeslissen in het gehele beleidscyclus.

Samenwerking met SamenThuis2030

In onze samenwerking met SamenThuis2030, die zich richt op jongeren tot 27, hebben we gezamenlijk een whitepaper ontwikkeld dat het concept van betekenisvolle participatie verder beschrijft: ‘Betekenisvol samenwerken met jongeren met ervaringskennis over (dreigende) dakloosheid’. Hoewel hun primaire focus op jongeren ligt, zijn de principes en richtlijnen universeel toepasbaar en waardevol voor onze brede doelgroep. 

Vooruitkijkend naar effectieve participatie

Betekenisvolle participatie is een dynamisch en continu proces. Het vereist betrokkenheid van politici, bestuurders, beleidsmakers, belangenbehartigers, en vooral de mensen met ervaringskennis. Wij ondersteunen de oproep van SamenThuis2030 voor de noodzaak van onafhankelijke belangenbehartigers in alle centrumgemeenten, om zo de participatie van mensen met ervaringskennis te waarborgen.

De rol van onafhankelijke belangenbehartigers

  1. Ze ondersteunen mensen met ervaringskennis en hebben met hen een relatie van vertrouwen. Deze vertrouwensband is cruciaal om de mensen goed en veilig te kunnen laten participeren.
  2. Ze hebben specifieke kennis over en ervaring met de problematiek door hun werk met (dreigend) dakloze mensen. Bijvoorbeeld door onafhankelijke cliëntondersteuning of belangenbehartiging.
  3. Ze kunnen spreken namens een grotere groep mensen met ervaringskennis. Dit is hun achterban die actief betrokken is bij hun werk. Een achterban hebben is essentieel, want die creëert legitimiteit voor de onafhankelijke belangenbehartiger.

Straat Consulaat heeft daarnaast mensen met ervaringskennis in dienst en vrijwilligers hebben ervaringskennis. Ervaringskennis is dus onderdeel van ons DNA.

Doe mee met ons streven

Jouw stem en ervaring zijn van onschatbare waarde in deze gezamenlijke missie. Wij nodigen iedereen uit om bij te dragen aan onze inspanningen voor betekenisvolle participatie.

Samen kunnen we een samenleving creëren waarin beleid niet alleen voor, maar ook door en met de betrokken mensen wordt gemaakt.

Contact

Heb je een vraag over betekenisvolle participatie? Of zoek je contact om met ons samen te werken op dit onderwerp? Neem dan contact op met onze belangenbehartiger.

Berry Pfennigwerth

Belangenbehartiger

(+31) 06 – 81 01 48 03
berry@straatconsulaat.nl

Bekijk ook

Ik
ben
dakloos

Zoek je hulp bij het vinden van een opvangplek? Of heb je vragen over zorg, welzijn, wonen, dagbesteding of financiën?

Ik
wil 
helpen

Wil je geld doneren, vrijwilliger worden of als (zakelijke) partner een samenwerking, actie of project met ons opzetten?

Meer
over
ons werk

We behartigen de individuele en collectieve belangen van dakloze mensen in Den Haag en doen dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van (voormalig) dakloze mensen.