De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden.

Invloed van de cliënt
In de Wvggz staat dat de cliënt voldoende invloed moet hebben tijdens de hele periode van verplichte zorg.

 • Hulpverleners moeten regelmatig met de cliënt overleggen en de zorg samen evalueren.
 • De cliënt heeft het recht om aan te geven welke zorg en behandeling zijn voorkeur heeft.
 • Hulpverleners moeten hier zo veel mogelijk aan voldoen, tenzij de wensen van de cliënt in strijd zijn met goed hulpverlenerschap.

Uitleg in begrijpelijke taal
Cliënten krijgen recht op uitleg in begrijpelijke taal. Zo nodig is een tolk beschikbaar op de hoorzitting.

Participatie (meedoen in de samenleving)
Tijdens de verplichte zorg moet er steeds aandacht zijn voor de maatschappelijke participatie van de cliënt. Hij moet dus mee kunnen blijven doen in de maatschappij of alvast voorbereid worden om na de behandeling weer een maatschappelijk leven op te bouwen.

Betrokkenheid familie
Familieleden en andere directbetrokkenen kunnen straks meer betrokken worden bij de beslissing of verplichte zorg nodig is. Familievertrouwenspersonen zullen advies en bijstand geven aan familieleden en andere directbetrokkenen van vrijwillig en verplicht opgenomen cliënten.

Verplichte zorg buiten een instelling
Onder de huidige wet (Bopz) is gedwongen zorg alleen mogelijk in een instelling met Bopz-aanmerking. Daardoor kan een gedwongen opname noodzakelijk zijn om iemand gedwongen te behandelen. In de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg staat dat verplichte zorg meer op maat gegeven moet kunnen worden. Bijvoorbeeld door iemand buiten een instelling verplichte begeleiding te geven, aan huis of in een polikliniek.

Dwang voorkomen
De nieuwe wet is veel meer gericht op het voorkómen van verplichte zorg en het kiezen voor minder dwang. De schadelijke effecten van verplichte zorg op de langere termijn zullen meer aandacht krijgen.

Ingangsdatum
De Wvggz treedt op 1 januari 2020 in werking. Tot die datum blijft de Wet Bopz van kracht.

Documenten

 • Kernboodschap Wvggz
  Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. In bijgaand document staat de kern van …
  Publicatie | 14-12-2018
 • Wet verplichte ggz: artikelgewijze toelichting
  De Wet verplichte ggz (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. In dit document staat een toelichting per artikel van deze nieuwe wet. …
  Publicatie | 13-10-2018
 • Wet verplichte ggz (wettekst)
  De Wet verplichte ggz (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. De wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken …
  Publicatie | 06-03-2018

Bron: Rijksoverheid