In de reactie roemt de Rekenkamer de ambitie waar het gaat om het realiseren van meer doelgroepspecifieke voorzieningen en het voornemen om de regie over de maatschappelijke opvang sterker naar de gemeente te halen. Belangrijke verbeteringen die aansluiten op de onderwerpen die in het raadsbesluit wat in februari 2018 werd aangenomen waren opgenomen.

De Rekenkamer constateert ook dat nog niet alle verbeteringen zijn uitgewerkt of opgenomen in regulier beleid. Zo adviseerde De Rekenkamer om de bekostiging, nu aanbodgericht, te herzien en de mogelijkheden te onderzoeken voor bekostiging op een wijze die vraaggestuurd is en innovatie en doelmatigheid stimuleert. Het actieplan gaat hier niet op in.  

Download brief en bijlagen reactie via de onderstaande link:

Reactie en bijlagen Rekenkamer