Door de jaren heen is er op diverse niveaus en in diverse samenstellingen overleg tussen beleidsmakers en burgers. Burgers maken hun wensen kenbaar, beleidsmakers vertalen deze wensen zo mogelijk in beleid. Een specifieke variant van dit overleg is het “kapstokoverleg”.

In dit kapstokoverleg, wat in Den Haag in 2016 voor het eerst werd georganiseerd door het Straat Consulaat, komen cliëntenraadsleden van Haagse maatschappelijke opvang en gemeenteraadsleden en hun beleidsmedewerkers bijeen om zaken te bespreken die de mensen in de maatschappelijke opvang aangaan.

In 2016 leverden deze bijeenkomsten zeer kritische vragen op van de aanwezige raadsleden aan het college. Op 9 mei 2017 vond het derde kapstokoverleg plaats, waarin aan de orde kwamen:

  • medezeggenschap binnen de instellingen,
  • cliëntondersteuning voor daklozen,
  • werkwijze CCP (Centraal Coördinatie Punt), huisvesting,
  • herverdeling budgetten,
  • meldpunt 18-/18+,
  • het tekort aan nachtopvangplekken voor jongeren.

Wederom zullen er vragen aan het college worden gesteld.
De onderlinge kennismaking en informatie uitwisseling zijn al winst, als de positie van daklozen in de stad ook nog een stukje beter wordt is dat natuurlijk helemaal fantastisch.
De volgende editie van het kapstokoverleg staat gepland op 31 oktober 2017.

De vragen en antwoorden van de eerste drie edities vind je in de bijlage;

Movisie’s Kapstokoverleg

is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein en werkt samen met alle “spelers” in het veld. Zij bieden toepasbare kennis, advies en oplossingen toegesneden op de doelgroep. Bijvoorbeeld in de vorm van trainingen, onderzoeken of methoden. Zij vinden dat kennis voor iedereen beschikbaar moet zijn. Op hun website vind je daarom praktijkvoorbeelden, verdiepende artikelen en publicaties. Movisie heeft een beschrijving van het kapstokoverleg op haar website staan.
Zie: www.movisie.nl