De landelijke vereniging RIBW Alliantie is het samenwerkingsverband van 22 landelijke RIBW’s. De leden van de centrale cliëntenraden binnen deze RIBW’s komen jaarlijks bijeen op de landelijke ontmoetingsdag.

In 2017 lag de organisatie in handen van de cliëntenraad van de Stichting Anton Constandse en Alice Makkinga, Ondersteuning & Advies. In Madurodam kwamen 90 leden van cliëntenraden bijeen om te praten over ‘Goed en betaalbaar wonen in de wijk’. De RIBW Alliantie heeft samen met de Federatie Opvang (FO), de Vereniging van Neder-landse gemeenten (VNG), GGZ Nederland, het Leger des Heils (LdH) en Aedes het actieplan ‘Weer thuis’ opgesteld.

Kern van dit actieplan is mensen sneller uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. Een belangrijke randvoorwaarde om (begeleid) zelfstandig thuis te kunnen wonen is de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening (bijvoorbeeld hulp bij financiën, schuldhulpverlening, arbeidsmatige dagbesteding etc.). Een integrale aanpak is daarom noodzakelijk. Hoewel een grote groep kan uitstromen, willen we benadrukken dat er ook altijd een groep mensen zal zijn die aangewezen blijft op beschermende woonvormen.

Tijdens deze inspirerende dag is het actie-plan ‘Weer thuis’ door de leden van de RIBW cliëntenraden besproken. De leden van de cliëntenraden zijn bij uitstek ervaringsdeskundig als gaat om het zien van mogelijkheden en uitdagingen binnen het veranderende landschap van beschermd en begeleid wonen. Vanuit deze expertise hebben de deelnemers onderstaande aanbevelingen geformuleerd die meegenomen (moeten) worden bij het uitvoeren van regionale actieplannen ‘Weer thuis’ (april 2017).

In het bijgevoegde PDF bestand kunt u alles lezen over het actie-plan ‘Weer thuis’.