Achterbanner krijgt gelijk van de gemeentelijke ombudsman.Na het digitaal doorgeven van een wijziging aan de Sociale Dienst ontvangt de Achterbanner een bericht van ontvangst waarin staat dat de dienst er naar streeft om deze wijziging binnen 10 werkdagen te behandelen. Plots, na 11 weken wordt de uitkering, met terugwerkende kracht, verlaagd en teruggevorderd.

Nadat de bezwaarcommissie van de dienst van mening is dat de kwestie correct behandeld is, gaat de Achterbanner naar de rechtbank. Helaas oordeelt de rechter dat de terugvordering terecht is. Aan de door de dienst schriftelijk gedane toezeggingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De Achterbanner, laat het hierbij niet zitten, en wendt zich tot de gemeentelijke ombudsman. De klacht bestaat uit twee delen:

  1. De dienst zou haar toezegging, om binnen een bepaalde termijn wijzigingen te behandelen, aan moeten passen, ofwel zo te formuleren dat een burger weet waar hij aan toe is;
  2. En ze hoort op voorhand openheid van zaken te geven over mogelijke consequenties over een verlaging of aanpassing van een uitkering.

Als de ombudsman de klacht naar de klachtencommissie van de Sociale Dienst stuurt, krijgt hij het antwoord dat er geen sprake is van een schriftelijke toezegging.
De Achterbanner legt nogmaals de klacht voor aan de gemeentelijke ombudsman.
En dan verklaart de Ombudsman beide klachten gegrond.
Hij geeft de Achterbanner gelijk op basis van de behoorlijkheidnorm van voortvarendheid. Dit betekent dat de dienst binnen 8 weken een beslissing had moeten nemen en – toen dat niet mogelijk bleek – inlichtingen had moeten verstrekken over het uitstel.
Daarnaast geeft de ombudsman aan dat in situaties waarbij een beslissing in het nadeel van de klant gaat uitvallen, er meer aandacht besteed dient te worden aan het zorgvuldig communiceren met de klant.
De ombudsman stuurt de brief, vergezeld van de aanbeveling naar het college van B&W,
de directeur van SZW en de bij dit dossier betrokken medewerkers.

Dus, klagen helpt!

Heb jij een klacht over het niet nakomen van toezeggingen van de Sociale Dienst of het uitblijven van een reactie nadat een uitkering is aangevraagd en je komt er zelf niet uit?
Kom langs bij De Achterban en het Straat Consulaat!
Met plezier kunnen wij ondersteuning bieden bij het indienen van een klacht of bezwaar.