Vandaag wordt in de Commissie Samenleving in het Tweeminutendebat gesproken over het Haga Ziekenhuis aan de Sportlaan. Co-directeur Straat Consulaat, Marlies Filbri zal tijdens dit debat inspreken om te benadrukken dat wij positief zijn over deze tijdelijke herbestemming van dit al jarenlang leegstaande pand. En de raad te vragen het voorstel van het college volgende week goed te keuren en daarmee te kiezen voor deze positieve stap in de richting van een oplossing voor dakloosheid. Lees hieronder de inspreektekst en uitleg die Marlies hiervoor zal gebruiken.

Voorzitter,

Vandaag staat op de agenda: het voorstel om jongeren, gezinnen, statushouders, asielzoekers en mensen uit de PWO te huisvesten en op te vangen in het al jaren leegstaande HAGA pand. Allemaal urgent woningzoekenden, die dakloos zijn of dreigen dat te worden.

Straat Consulaat behartigt de belangen van alle dakloze mensen en vanuit dat perspectief zal het u niet verbazen dat wij positief zijn over deze tijdelijke herbestemming van dit al jarenlang leegstaande pand. De nood is hoog! Heel hoog. Dakloosheid neemt toe en wordt diverser. We zien steeds meer dakloze vrouwen, jongeren en kinderen. We weten allemaal dat dakloosheid een woonprobleem is en dat er in de gemeente Den Haag veel te weinig betaalbare woonplekken zijn. De uitstroom uit de opvang stokt volledig en de instroom neemt toe. De wachtlijsten voor opvang zijn daardoor lang.

Op dit moment zijn er 208 gezinnen met 356 kinderen dakloos en de groep dakloze jongeren is stijgende! Gemiddeld verblijven jongeren 1,5 jaar in de noodopvang. Is het niet fantastisch dat vrouwen, kinderen en jongeren in het leegstaande Haga weer een eigen plek krijgen.

Ook verblijven mensen in schrijnende woonsituaties als kelderboxen, tuinhuizen en in auto’s en een deel van de dakloze mensen leeft op straat. Dat betekent dat ze in tentjes, portieken en de duinen een veilige, droge slaapplek zoeken. Is het niet fantastisch dat deze mensen in het leegstaande Haga weer een eigen plek krijgen?

Het is de kleine groep buitenslapers die het meest zichtbaar is. Maar de vraag is: welke keuze hebben de mensen? De mooie nieuwe dagopvang in de Wagenstraat is alweer vol. Juist om zo min mogelijk buitenslapers te ervaren in de wijken moeten we mensen zo snel mogelijk opvangen en stabiel huisvesten.

Straat Consulaat vraagt de raad daarom het voorstel van het college volgende week goed te keuren en daarmee te kiezen voor deze positieve stap in de richting van een oplossing voor dakloosheid.

Hoe langer mensen geen eigen woonplek hebben en verblijven in onmenselijke situaties hoe meer de problemen zich opstapelen en verergeren. Mensen krijgen serieuze gezondheidsproblemen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die dakloos zijn, door de erbarmelijke omstandigheden en stress die de straat meebrengt gemiddeld 15 jaar korter leven, psychisch en fysiek en kunnen vervallen in verslaving door het gebrek aan perspectief en om de alomtegenwoordige stress te verdoven.. Mensen aan hun lot overlaten op straat geeft uiteindelijk de meeste overlast en kost de belastingbetaler steeds meer geld.

Mensen niet opvangen creëert namelijk meer buitenslapers wat naast het lijden van de mensen zelf zal leiden tot meer ervaren overlast wat wij in ons mooie Den Haag niet zouden moeten accepteren. Want de mensen niet opvangen zorgt er niet voor dat de mensen in de lucht verdwijnen. Zij zullen ergens op straat moeten zien te overleven. Samen met onze collega’s zien wij deze mensen vervolgens terug bij de soepbus, op de Koekamp, bij onze spreekuren, in onze koffiebar. En zonder te willen ontkennen dat mensen die moeten overleven op straat overlast kunnen doen ervaren vinden wij het ongelooflijk schrijnend en beschamend dat op het moment dat er ruimte is gevonden om mensen opvang te bieden die kwalitatief goed is, goede ondersteuning biedt, even rust biedt om zaken op orde te krijgen en perspectief geeft op een permanente woonplek, dit zou worden geblokkeerd.

De negatieve spiraal kan uiteindelijk alleen worden doorbroken met voldoende passende huisvesting voor iedereen, met prioriteit voor die groepen die nu dakloos zijn en/of dreigen te worden. 

Voor ons is het niet de vraag of we mensen opvang of huisvesting gaan bieden maar eerder hoe we er met elkaar voor gaan zorgen dat onze stad en de wijken voor iedereen leefbaar, veilig en plezierig blijven.

Dat kunnen we!

Wij roepen dus op om in te stemmen met dit plan waarbij een aantal aandachtspunten moeten worden meegenomen:

  • Een zachte landing met kwalitatief goede ondersteuning of begeleiding voor de nieuwe bewoners
  • Intensief contact met de buurt, bijvoorbeeld een contactpersoon voor de buurt en in de vorm van een klankbord (formeel) en een plek waar zorgen en signalen kunnen worden aangegeven
  • Mensen niet na 5-7 jaar op straat zetten, maar passende betaalbare huisvesting realiseren
  • Ook in de permanente bouw van het Haga complex betaalbare woningen realiseren voor dakloze mensen en dreigend dakloze mensen.

Tenslotte: opvang is een absolute humanitaire ondergrens, maar dakloosheid is een woonprobleem en het doel is een duurzaam eigen thuis voor iedereen! Dat is waar Straat Consulaat voor strijdt. 

Het is wel belangrijk dat mensen die nu gebruik mogen maken van deze tijdelijke herbestemming uiteindelijk ook een duurzaam en passend thuis krijgen en in de definitieve herbestemming veel passende betaalbare huisvesting is.

Onze voorwaarden

De manier waarop het Haga complex lijkt te worden ingevuld lijkt die kant op te gaan. Daarom steunen we de wethouder en het College in hun voornemen om het Haga tijdelijk te gebruiken als opvangplek voor een grote groep mensen die anders in erbarmelijke situaties zitten en tijdelijks huisvesting voor groepen die dreigen dakloos te raken. We zijn positief over de multifunctionele invulling van het plan gericht op een stevige verbinding met de wijk.

We hebben daarbij enkele aandachtspunten:

  • Het gaat om een tijdelijke invulling van het complex. Het is belangrijk dat mensen niet na 5-7 jaar worden uitgezet zonder dat er fatsoenlijke en duurzame herhuisvesting is gerealiseerd.
  • Opvang kan niet een doel op zich zijn. Dat is passende duurzame huisvesting. Dat geldt ook voor de groep die nu gebruik mag gaan maken van de opvangvoorziening. Wat ons betreft gaat een tijdelijke herbestemming gepaard met een plan gericht op de geleidelijke afbouw van opvang (in geheel Den Haag) ten gunste van een eigen thuis.
  • De opvang moet kwalitatief hoogstaande begeleiding bieden passend bij de bewoners. Daarbij is ook voldoende ruimte voor dagbesteding;
  • In de definitieve herbestemming moet voldoende ruimte zijn voor die groepen die dakloos raken, dan wel daar een risico op lopen, met passende betaalbare huisvesting. Inclusief voor kinderen met hun ouders en jongeren.

Wij zien ook dat er veel verschillende mensen met elkaar in één pand gehuisvest worden, waarvan sommige mensen zorg of begeleiding nodig hebben en de een meer dan de ander. We kunnen en moeten hierop anticiperen. Lessen met bijvoorbeeld de permanente winteropvang kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Het moet mogelijk zijn dit te bespreken samen met alle bewoners, dus ook de nieuwe buurtbewoners vanuit Haga. Laten we ook leren van de successen van bijvoorbeeld het Willem Dreeshuis en zoveel mogelijk samen kijken hoe we dit proces goed kunnen laten verlopen!

 

 

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!