Vrijwilligers bij het Straat Consulaat, die zich Achterbanners noemen, kunnen allerlei werkzaamheden verrichten, zolang deze bijdragen aan onze doelen.


Wat we van alle vrijwilligers vragen:

 • Voldoende ruimte hebben om zich in te zetten voor anderen/voor de taken die er liggen (wanneer de eigen problemen de overhand krijgen, kan je die beter eerst – extern – oplossen). In staat zijn om werk en privé te scheiden.
 • Warm hart voor de belangenbehartiging
 • Nakomen van gemaakte afspraken of als dat niet lukt de afspraak overdragen of afzeggen
 • In staat zijn om respectvol met anderen om te gaan en gevoel voor verhoudingen
 • En natuurlijk de uitgangspunten van de organisatie kunnen onderschrijven.

Straat Consulaat en De Achterban behartigen de belangen van dak- en thuislozen en druggebruikers in opvang, zorg en op straat, vanuit de overtuiging dat mensen gelijkwaardig zijn.

Binnen De Achterban streven wij naar een veilig klimaat, waar mensen tot hun recht kunnen komen, ieder met de eigen mogelijkheden en beperkingen en met respect voor elkaar.

Wat kunnen onze vrijwilligers allemaal doen?

Voorlichting

 • Op verzoek van organisaties, maar ook op eigen initiatief, verzorgen wij voorlichtingen over dakloosheid, middelengebruik, medezeggenschap of over De Achterban en Straat Consulaat.
 • Ook de daklozen lichten wij voor, middels boekjes (Straatwijzer), flyers, website en publicaties.
 • Onze voorlichters kunnen een boodschap over brengen, in woord en/of geschrift (persbericht, blog, vlogs, website, o.i.d.) en kunnen zich presenteren.
 • Internetvaardigheden kunnen hier goed bij helpen.
 • Voorbeelden uit het verleden zijn het project “ontbijtje met”, waarbij met en dakloze werd ontbeten en gesproken. Het verslag werd op de website geplaatst.
 • Een ander voorbeeld: “uit het straatleven gegrepen”, waarbij de soms ongelooflijke verhalen van wat daklozen zoal beleven werden opgetekend voor de website.
 • Nog een andere optie is het uitbrengen van een nieuwsbrief, of flyers met specifieke informatie over bijvoorbeeld rechten die men heeft of belastingzaken. Nieuwsberichten voor onze website zijn altijd welkom.
 • Regelmatig wordt onze inbreng gevraagd bij uitzendingen van RTV-Discus, interviews, e.a.
 • De voorbeelden uit het verleden kunnen ook nu weer opgepakt worden; handig als je kan interviewen of goed kan schrijven.
 • Informatie moet bijgehouden worden: zo wordt de Straatwijzer telkens herzien en herdrukt. Dat betekent soms vragen stellen, bellen, of even langsgaan bij de instellingen.

Cliëntondersteuners

Straat Consulaat en vrijwilligers van De Achterban bieden ondersteuning aan mensen die er bijvoorbeeld bij het CCP niet goed doorkomen, of die allerlei zaken moeten regelen die er steeds niet van komen. En zij bieden onafhankelijke cliëntondersteuning bij het doen van de Wmo-aanvraag en het gesprek met de gemeente wat hierop volgt.

 • Deze vrijwilligers kunnen goed luisteren en hebben een goed inlevingsvermogen. Ze willen met de vraagstukken van anderen aan de slag gaan en kunnen hun eigen mening even aan de kant zetten.
 • Wij steeds altijd zoek zijn naar mensen die beschikbaar zijn om anderen bij te staan; of om samen met Straat Consulaat collega’s spreekuren op de Parkstraat te houden of instellingen voor dag- en nachtopvang te bezoeken.

Belangenbehartigers

Er zijn steeds weer overlegsituaties, waar de inbreng van dak- en thuisloze mensen wordt gevraagd (formele belangenbehartiging). Daarnaast willen wij ook met regelmaat ongevraagd adviezen uitbrengen. Hier gaat het om beleidsnota’s lezen en interesse hebben in beleid en/of politiek. Pre’s zijn hier verder: een boodschap over kunnen brengen en de achterban kunnen vertegenwoordigen in overlegsituaties. Een beetje vergadertijger zijn en uiteraard contact kunnen onderhouden met onze achterban.
Soms moet voor een goed advies eerst onderzoek worden gedaan; het kunnen interviewen en het uitwerken van die interviews zijn dan welkome vaardigheden. Maar, voor grotere onderzoeken kunnen wij ook professionals inhuren die dat stuk voor een deel op zich nemen.

Voorkomende werkzaamheden zijn:

 • Inspreken in een vergadering van de gemeenteraad, bijvoorbeeld bij het aanbieden van een petitie, of als reactie op voornemens.
 • Deelnemen aan de vergaderingen van het armoedeplatform Delen Achter De Duinen en punten aanleveren voor de Inspiratienota 2019 (zie: www.delenachterdeduinen.nl).
 • Deelnemen aan vergaderingen van Werkplaats COMO (landelijk platform waarin cliëntenorganisaties maatschappelijke opvang verenigd zijn). Zij spreken op hun beurt weer met VWS, VNG en landelijke partijen.
 • Deelnemen aan regionale en landelijke bijeenkomsten van en voor zwerfjongeren.
 • Volgen van de politieke agenda: wanneer worden “onze” onderwerpen besproken in de gemeenteraad en/of Tweede Kamer?
 • Namens De Achterban en de buitenslapers deelnemen aan de voorbereidingen en uitvoering van het kapstokoverleg (overleg tussen de Haagse cliëntenraadsleden, gemeenteraadsleden en onze vrijwilligers, georganiseerd door Straat Consulaat).
 • Winteropvang evalueren; jaarlijks wordt onze input gevraagd, waarvoor wij de oren, ogen en input van de praktijk nodig hebben .
 • Input leveren voor gemeentelijke beleidsplannen (jongeren met afdeling Jeugdbeleid, ouderen met afdeling OCW)
 • Maar dus ook: lezen, spreken, presenteren, vergaderen, interviewen en interviews uitwerken.
 • ACTIE!  – soms wordt het allemaal echt te bont en gaan we actie voeren. Dat kan ludiek, maar ook bloedserieus. En natuurlijk het samen voorbereiden van al deze activiteiten.

Medezeggenschap versterken

Ons instrument “De verbetertafel” wordt al uitgevoerd, maar willen we scherper onder de aandacht brengen en op meer plekken uitvoeren.

 • Vrijwilligers van dit project ondersteunen in de discussie en verzorgen de training. Uiteraard wordt je hierin ondersteund door de medewerkers van het Straat Consulaat.

Achterban Werkt!

Hier zijn vooral doeners aan verbonden; mensen die praktisch aan de slag willen. Zij maken deel uit van de projectgroep en dragen bij aan de projecten die door de deelnemers worden ingebracht. Deelnemers zijn bereid om deel te nemen aan de trainingen en geloven in het gedachtengoed van dit project. Kern daarvan is de “voor, door en met” werkwijze: met elkaar en met mensen in de wijken activiteiten en projecten tot stand brengen en uitbouwen. Als je nieuwsgierig bent: ga gerust eens kijken en een praatje maken, misschien is het wel iets voor jou.

 • Mensen kunnen het hele jaar door aansluiten bij dit project, graag zelfs. Dit is niet bij Straat Consulaat, maar wij kunnen je wel met Achterban Werkt! in contact brengen.

Feestelijkheden

Soms moet er een feestje zijn. Zo organiseren we jaarlijks, aan het einde van de winter, een daklozendag. Daar nodigen we bijvoorbeeld politici uit, wordt muziek gemaakt en lekker gegeten en eigenlijk is daar van alles mogelijk. Ideeën? Kom en voer ze met ons uit!

 • Van hout verzamelen voor de vuurkorven, tot vragen verzinnen voor de politici, muziek maken, gasten ontvangen, fotowedstrijd organiseren en expositie openen.

Ideeën!!

Goede ideeën zijn altijd welkom. Heb je een project in gedachten, is er iets wat je onder de aandacht wilt brengen, wilt onderzoeken, iets wat je altijd al dwars zat? Kom er mee naar voren en ga er mee aan de slag.

Losse taken, waarvoor we mensen zoeken:

 • Boodschappen doen en lunches klaarmaken .
 • T.b.v. de postadressen de administratie op orde houden, mensen bellen en gesprekken met hen voeren.
 • Drukwerk en vormgeving.
 • Bijhouden van Achterban Facebook pagina.
 • Verslagen schrijven van vergaderingen.
 • Project ondersteunen; je mag ook zelf projectideeën inbrengen!

Naast lunch, prettige sfeer en vrijwilligersvergoeding biedt Straat Consulaat vrijwilligers:

 • contacten (gelijkgestemden, ambtenaren, gemeenteraadsleden e.a.) en invloed,
 • een plek waar je oplossingen kan aandragen en soms successen kan boeken,
 • steun geven en ontvangen,
 • een vrijwilligerscontract en een vrijwilligersverzekering via de Haagse Polis.

De Vrijwilligersacademie van PEP verzorgt trainingen, maar ook kunnen wij zelf trainingen ontwikkelen als daar behoefte aan is. Er kan deelgenomen worden aan andere trainingen naar keuze. (Als je geen startkwalificatie hebt en je hebt een begeleider, is deelname aan ons Educatieproject ook een mogelijkheid. Maar, dat kan ook als je geen vrijwilligerswerk doet bij Straat Consulaat.)

Interesse?

Neem contact op met een medewerker van Straat Consulaat, dan maken we kennis, bespreken we wat je zoekt en wat de mogelijkheden zijn.

Misschien vind je het leuk om een keer een teamoverleg bij te wonen en kennis te maken met de andere vrijwilligers?

Daarna kijken we altijd eerst even hoe het gaat en of je je draai kan vinden. En als dat zo is spreken we af om samen het vrijwilligerscontract door te nemen en te ondertekenen.