Argos onderzoek (https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/gemeenten-kunnen-aanwas-daklozen-niet-meer-behappen.html) bevestigt de signalen van Straat Consulaat over de een groei aan buitenslapers: ‘Gemeenten kunnen aanwas daklozen ‘niet meer behappen’.

Via een WOB (wet Openbaarheid Bestuur) procedure kreeg Argos van de VPRO inzicht in de tot nu toe onbekende gemeentelijke opgave van de gemeente Den Haag (en de andere centrum gemeenten) over dak- en thuislozen aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gemeente Den Haag bevestigt wat Straat Consulent dagelijks signaleert op straat: In de stad gaat het ‘allang niet meer alleen om ‘zwervers’, verslaafden en uitgeprocedeerde asielzoekers’. Maar ook om ‘gezinnen en mensen die vanwege schulden uit huis gezet zijn. Een oplossing kan alleen worden gevonden In een substantiële uitbreiding van de sociale woningvoorraad.’ Van de duizenden daklozen in en rond Den Haag is ruim een kwart jonger dan 27.

In Nederland geldt een wettelijke verplichting tot het bieden van tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. Het Straat Consulaat en haar achterban denkt graag mee met de gemeente hoe dit voor elkaar te krijgen. Daarom participeert het Straat Consulaat in diverse overleggen, onder andere in de Cliëntenraad Sociaal Domein (CSD) en de deelraden. De CSD en de deelraden dienen te waarborgen dat de belangen van cliënten uitdrukkelijk worden meegewogen in beleidsvoorstellen van de gemeente. Het is lastig deze taak uit te voeren zonder goede en tijdige informatie en het is teleurstellend dat er een WOB verzoek aan te pas moet komen om inzicht te krijgen in de plannen van de gemeente. Participatie en medezeggenschap vanuit de cliëntenraden (uit de instellingen van de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en cliënten raad sociaal domein) bij het opstellen van de projectplannen om dakloosheid op te lossen zijn tot nu toe in Den Haag minimaal.

We moedigen de gemeente dan ook aan om ons eerder te betrekken en de kennis en ervaring van de dak en thuislozen zelf in te zetten in een vroeg stadium bij het aangaan van de belangrijke opgave om het recht op huisvesting in Den Haag te garanderen.