Geachte mevrouw Filbri, geachte heer Bos,

Wat u stelt aangaande de situatie op de Koekamp, waar op dit moment een groot aantal mensen uit andere EU-landen in tenten bivakkeren, is niet correct.

Het is wettelijk namelijk NIET toegestaan om in een park als de Koekamp te gaan kamperen of zelfs ‘wonen’. Dat geldt ook voor mensen uit andere EU-landen. Wie in een ander EU-land gaat wonen en werken, is verplicht om zelf in zijn onderhoud en onderdak te voorzien. Dat is NIET de plicht van de overheid van dat land.

Uw stelling dat ‘wonen een mensenrecht’ is in Nederland en er voldoende betaalbare huisvesting moet zijn voor iedereen is dan ook veel te kort door de bocht. Het EU-recht gaat niet zo ver dat iedereen uit andere EU-landen naar Nederland mag komen en hier woonruimte kan eisen.

De enige reële oplossing voor de mensen die nu op de Koekamp bivakkeren is, indien ze zelf geen werk en woonruimte kunnen vinden, een terugkeer naar hun land van herkomst. Dat klinkt misschien hard, maar daar is het vrije verkeer van werknemers in de EU wel op gebaseerd. Deze regels gelden voor iedereen die in een ander EU-land gaat werken in exact dezelfde mate. Wanneer daar om (begrijpelijke) humane redenen van wordt afgeweken, heeft dat een ongewenste aanzuigende werking en wordt dit probleem en het daarmee samenhangende menselijke leed alleen maar vergroot.

Vriendelijke groet,
Fred Sevriens


Reactie Straat Consulaat:

Geachte heer Sevriens,

Dank voor uw bericht! U heeft gelijk dat u refereert naar de EU richtlijn: EU-arbeidsmigranten mogen op basis van het recht van het vrije verkeer van personen en diensten in de gemeente Den Haag verblijven, wonen en werken. Het uitgangspunt daarbij is dat zij zich op eigen kracht redden en zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast moeten EU-arbeidsmigranten zich bij een verblijf van langer dan 4 maanden in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente inschrijven en een zorgverzekering hebben die eventuele ziektekosten in Nederland geheel dekt. Naarmate de EU-arbeidsmigrant op deze wijze langere tijd (>5 jaar) rechtmatig in Nederland verblijft, worden automatisch rechten opgebouwd waarmee de EU-arbeidsmigrant – net als de rest van de Nederlandse bevolking – aanspraak kan maken op de sociale voorzieningen in Nederland als dit nodig is.

De mythe lijkt te bestaan dat dak- en thuisloze EU-burgers vervolgens officieel ‘niet-rechthebbend’ zouden zijn en dus niet in aanmerking komen voor de Nederlandse noodopvang. De Rijksoverheid zou gemeenten zelfs hebben verboden om daklozen uit Midden- en Oost-Europa op te vangen voordat zij langer dan vijf jaar hier verblijven. Dit om misbruik van het sociaal vangnet te worden.

Deze opvatting is juridisch onjuist. Als EU-burgers dienen Europese arbeidsmigranten in beginsel hetzelfde behandeld te worden als Nederlanders. Al in 2013 bepaalde de Centrale Raad van Beroep dat wanneer EU-burgers langer dan drie maanden in Nederland verblijven zij in beginsel recht hebben op sociale bijstand. Middels het ‘koppelingsbeginsel’ geldt exact hetzelfde voor Wmo voorzieningen als de noodopvang. Dit is ook het geval wanneer EU-burgers niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt.

Het kennelijke verbod van de Nederlandse regering om opvang te bieden aan Midden- en Oost Europeanen die niet langer dan vijf jaar in Nederland verblijven is daarom discriminerend en volstrekt in strijd met de wet.

De gelijke rechten van EU-burgers zijn uiteraard niet onbeperkt. Voor een rechtmatig verblijf in Nederland dienen EU-burgers (parttime) werkzaam te zijn, een kort arbeidsverleden (3 mnd) te hebben of over voldoende middelen van bestaan te beschikken. De crux is echter dat gemeenten en opvanglocaties deze voorwaarden zelf niet mogen toetsen maar dit moeten overlaten aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Pas als de IND besloten heeft het verblijfsrecht te beëindigen, mogen gemeenten EU-burgers de toegang tot de opvang weigeren en kan de Dienst Terugkeer en Vertrek eventueel overgaan tot uitzetting.

Het zal u niet verbazen dat deze toetsing door de IND niet gebeurt in Den Haag. EU migranten worden per definitie de toegang tot de opvang ontzegt. Overdag en ’s nachts. Daar waar Rotterdam en Amsterdam om humane redenen wel dagopvang bieden. Wij willen de gemeente Den Haag stimuleren ook hun verantwoordelijkheid te nemen.

Met vriendelijke groeten,
Marlies Filbri
Directeur Stichting Straat Consulaat

Bij de foto: Er gebeurt altijd van alles rondom de Koekamp in Den Haag. Deze foto toont een food event op de Koekamp waar dagelijks vele dakloze mensen op af komen. Ter illustratie.