De Europese verkiezingen vinden plaats op 6 juni. Een van de plekken waar je kunt stemmen in Den Haag is bij Straatbakkie de koffiebar van het Straat Consulaat aan de Torenstraat. We hopen hiermee bij te dragen aan een goede opkomst bij de verkiezingen, en dat ook dakloze mensen gaan stemmen. Het is voor deze mensen, die vaak alleen een briefadres hebben, heel lastig om te stemmen.

Hoewel het Europees Parlement voor veel mensen ver weg lijkt, is het ook voor dakloze mensen belangrijk. In 2021 werd de Verklaring van Lissabon ondertekend, waarin Europese regeringen afspreken om dakloosheid uiterlijk in 2030 uit te bannen. Dit vormt ook de basis van het huidige Nederlandse beleid.

Stemmen is belangrijk en niet zo makkelijk
Dakloosheid is een ernstige schending van het recht op huisvesting, eenmaal dakloos staan alle rechten zwaar onder druk. Zo ook het recht om te stemmen (ook wel actief kiesrecht genoemd).

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen stemden we samen met een deel van onze Achterban (ex-dakloze mensen). Toen beseften we hoe ingewikkeld stemmen kan zijn en hoeveel drempels er zijn. VICE schreef hierover een uitgebreid artikel, waarin onze belangenbehartiger Pleun al aangaf: “We moeten achterhalen waarom mensen niet naar de stembus gaan en beseffen dat veel mensen waarschijnlijk wel willen stemmen, maar tegen te veel obstakels aanlopen.”

Partijprogramma’s Europese Verkiezingen 2024
Straat Consulaat heeft de partijprogramma’s van de meeste partijen bekeken. Daaruit blijkt dat slechts drie partijen specifiek aandacht hebben voor huisvesting en het aanpakken van dakloosheid. In onderstaand overzicht lees je meer:

PvdA-GroenLinks:

  • Huisvesting: Er komt een Europees Crisisplan voor de aanpak van de wooncrisis en een Eurocommissaris verantwoordelijk voor het recht op huisvesting. Daarbij wordt ingezet op woningen die betaalbaar, toegankelijk, van goede kwaliteit (vrij van vocht, schimmel, loden leidingen en bouwkundig in orde), duurzaam en in de buurt van voldoende voorzieningen zijn, én woonzekerheid bieden.  De partij wil ook vol inzetten op het aan banden leggen van speculatie op de woningmarkt door grote investeringsfondsen zoals Blackstone via Europese wetgeving op het vlak van banken, kapitaalmarkten, staatssteun, begroting, belasting en hypotheken.  De nieuwe regels voor data-uitwisseling over vakantieverhuur worden snel uitgerold en steden die regels voor vakantieverhuur via platforms als Airbnb en Booking uitrollen worden niet langer tegengewerkt, maar ondersteund.  Sociale huisvesting wordt gestimuleerd via Europese financiering en door de hindernissen weg te werken die Europese marktregels nu opwerpen bij de bouw van sociale huisvesting.  Gedwongen huisuitzettingen, waarbij geen alternatieve huisvesting wordt verzekerd, worden verboden. Dit betekent dat niemand door huisuitzetting dakloos wordt. 
  • Dakloosheid: In lijn met de verklaring van Lissabon streeft PvdA/GroenLinks ernaar dakloosheid in 2030 te beëindigen. De EU draagt daar financieel aan bij. Om dit te bereiken wordt Housing First een van de belangrijkste pilaren en wordt ervaringskennis ingezet. Er is speciale aandacht voor extra kwetsbare groepen zoals (dreigend) dakloze jongeren, LHBTIQ+’ers, ongedocumenteerde mensen, migranten en dakloze mensen uit een ander EU-landen.
  • Toegankelijkheid publieke voorzieningen: Bij een stevig sociaal fundament horen publieke voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen. Om te voorkomen dat juist de meest kwetsbaren in onze samenleving tussen wal en schip raken, moeten basisvoorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor dakloze en ongedocumenteerde mensen.
  • Humane opvang van ongedocumenteerden: Ongedocumenteerde migranten hebben toegang tot basisvoorzieningen, zoals medische zorg, onderdak, leerplichtonderwijs en rechtsbijstand. Geen mens is illegaal. Mensen die buiten hun schuld niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst krijgen een buitenschuldvergunning. Er wordt actief in gezet op de regularisering van mensen zonder verblijfsstatus of zonder nationaliteit (staatlozen). De uitbuiting van ongedocumenteerde mensen moet worden aangepakt en tegengegaan. De Europese wetgeving hiervoor wordt uitgebreid en aangescherpt. Er komen meldpunten waar mensen anoniem melding kunnen doen van discriminatie, uitbuiting en intimidatie. Werkgevers die zich hieraan schuldig maken, worden aansprakelijk gesteld. 

Volt:

  • Betaalbare en toegankelijke huisvesting: Volt zet zich in voor het ondersteunen en financieren van innovatieve huisvestingsmodellen, zoals cohousing, rent-to-own en levenslange huurprogramma’s om de concentratie van woningbezit te verminderen en de financiële drempels voor eigenwoningbezit te verlagen. Ook moet de toegang tot sociale rechten, waaronder het recht op gezondheidszorg, sociale zekerheid, huisvesting, justitie en gendergelijkheid, worden versterkt. 

D66:

  • Recht op huisvesting: Een woning is een recht en een voorwaarde om je leven vorm te kunnen geven, zoals het stichten van een gezin, werk en vrijetijd. Maar veel steden, regio’s en landen in de Europese Unie hebben vandaag te maken met een wooncrisis: op veel plekken is het tekort aan goede, betaalbare en duurzame woningen groot – met grote gevolgen voor mensen. Daar heeft ook de Europese Unie een rol te spelen.  Binnen de Europese Unie pleit D66 ervoor om het recht op huisvesting centraal te stellen in het woonbeleid en te zorgen voor meer woningen voor mensen met lage en middeninkomens. De Europese Commissie kan een belangrijke rol spelen om de kennisuitwisseling tussen landen hierover de verbeteren.  D66 wil dat de Europese Commissie onderzoekt welke Europese aanbestedingsregels en richtlijnen voor lidstaten in de weg staan om de woningbouw vlot te trekken, en voorstellen doet om lidstaten meer ruimte en mogelijkheden te bieden. Zo hebben de huidige regels voor staatsteun uitbreiding nodig, zodat woningen voor mensen die meer verdienen dan de huidige inkomensgrens voor sociale huurwoningen ook als DAEB-activiteiten worden aangemerkt (Diensten van Algemeen Economisch Belang). Borging van het sociale grondrecht op wonen, waarbij beëindiging van dakloosheid, financiering van woningen voor lage en middeninkomens en de verduurzaming van woningen prioriteit hebben. 
  • Dakloosheid: is de meest ernstige schending van het recht op huisvesting. De Europese Unie moet lidstaten financiering bieden om dakloosheid aan te pakken volgens het Housing First-principe, waarbij dakloze mensen eerst een woning toegewezen kregen waarna vervolgens de andere (economische en psycho-sociale) problemen worden aangepakt. De Housing First Europe Hub krijgt een prominentere rol in het verspreiden van kennis over en stimuleren van deze aanpak van dakloosheid.

Stem!
Het recht om te stemmen is een heel belangrijk recht. Het geeft je invloed. Gelukkig mag iedereen weten waar ze op stemmen. We geven ook zeker geen stemadvies. Behalve deze dan: ga stemmen! 

 

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!