Straat Consulaat en haar vrijwilligers van De Achterban behartigen de belangen van dak- en thuislozen en druggebruikers in Den Haag. Wij streven naar:

 • Cliëntperspectief inbrengen in de beleidsvorming van gemeente en instellingen
 • Toegankelijke goede zorg en huisvesting
 • Goede informatie voor haar doelgroepen
 • Eerlijke beeldvorming en fatsoenlijke bejegening
 • Sterke en onafhankelijke medezeggenschap binnen en buiten de instellingen waar genoemde groepen gebruik van maken

Wat zou het mooi zijn als we de volgende zaken zouden realiseren!

 1. Preventie
  Er is een preventieagenda, voldoende bemoeizorg en ggz-deskundigheid in de wijken en alle hulpvragen worden gehoord en beantwoord. Huisuitzettingen worden verder teruggedrongen, o.a. door meer controle op particuliere verhuur op dit punt. Mensen hebben voldoende geld om van te leven en de huur te kunnen betalen. Er wordt uitgebreid ingezet op het voorkomen van schulden. De kostendelersnorm is afgeschaft. De samenleving is ervan doordrongen dat iedereen pech kan hebben, dakloos kan worden en helpt mee om dakloosheid te voorkomen.
 2. Inzet van outreachende hulpverlening en cliëntondersteuning
  De zorg wordt naar de mensen toegebracht die anders niet bereikt worden, vanuit het CCP, waar veel expertise zit, maar ook vanuit de instellingen, is ambulante begeleiding op straat een goede aanvulling, ook voor mensen zonder zorgverzekering. Inzet is vooral vertrouwen winnen, voordat er over tegenprestaties wordt gesproken. Cliëntondersteuning, levensbreed en levenslang, is iedereen bekend en voor iedereen beschikbaar.
 3. De opvang is een prettige plek met goede zorg
  Als mensen door alle vangnetten heen gevallen zijn en in crisis verkeren krijgen zij veiligheid en rust, een luisteren oor en goede begeleiding om de zaken snel weer op de rit te krijgen. Er is een permanente bed, bad en brood voorziening voor iedereen, van waaruit het gesprek met de mensen opgestart kan worden, ondersteuning kan worden georganiseerd. Er is altijd dagopvang open, zodat mensen zonder woning altijd ergens terecht kunnen.
  De toegang is uitnodigend; de cliënt staat er centraal. De landelijke toegankelijkheid is gewaarborgd en mensen worden niet weggestuurd vanwege het gedrag waarvoor zij juist zorg nodig hebben. De eerste opvang is kleinschalig en toegespitst op de problematiek die mensen meebrengen. Alle specifieke groepen krijgen passende zorg en jongeren gaan altijd naar opvang voor jongeren.
  Bij de aanmelding voor zorg wordt goed doorgevraagd zodat alle problematiek boven tafel is. Daarna stromen mensen snel door naar geschikte zorgplek of een eigen plek. In alle geledingen van de zorg werkt bekwaam personeel, ook met ervaringsdeskundigheid.
  Er is voldoende aandacht voor medische zorg en tandarts, ook voor mensen die niet verzekerd zijn en er is goede, adequate opvang na ziekenhuisopname.
  Er wordt voldoende en begrijpelijke informatie verstrekt en er is voor de mensen wat te kiezen, ook hier staat de mens centraal. Medewerkers houden zich bezig met hun cliënten; alleen het hoognodige wordt gerapporteerd. Bureaucratie wordt hierdoor minder. Goede nazorg is uitnodigend en beschikbaar.
 4. Er zijn voldoende betaalbare woningen
  Mensen die dakloos zijn hebben vooral meteen een dak nodig. De nachtopvang is een zeer tijdelijke noodoplossing. Er wordt snel voor betaalbare woonruimte gezorgd om leed, extra zorg (= kosten) te voorkomen. Er zijn voldoende woningen, zodat mensen positief uit de zorg kunnen stromen als ze daar klaar voor zijn en er worden woningen apart gehouden voor mensen die dakloos raken en alleen een woning nodig hebben. Er zijn voldoende woningen voor een prima project als Housing First, zodat daar geen wachttijden meer zijn.
 5. Excellente schuldhulpverlening
  Schulden zijn voor veel daklozen een bijkomend probleem, schulden die iedere oplossing in de weg staan. Mensen zien daardoor geen perspectief en voelen geen reden meer om nog aan te haken. Hulpverlening bij problematische schulden moet snel op gang komen. Met inventarisatie van deze schulden kan in de nachtopvang al worden begonnen. Overheidsdiensten kunnen beter samenwerken zodat hulpverleners sneller kunnen optreden. Vorderingen die mensen toch niet kunnen betalen kunnen worden opgekocht of afgeschreven. Het jongerenperspectieffonds wordt uitgebreid naar ouderen.
 6. Alle mensen zijn in beeld
  We zien veel mensen die uitgeschreven zijn uit de basisregistratie persoonsgegevens. Het aantal jongeren onder de radar groeit. Zij zijn buiten beeld, rechteloos, terwijl zij gewoon in de stad zijn en de problemen verergeren. Dat gaan we beter doen door bijvoorbeeld het uitschrijven moeilijker te maken.
 7. Afstemming vindt plaats op beleidsniveau
  Alle systemen: zorg, inkomen, wonen, justitie, onderwijs zijn op elkaar afgestemd. Het hele sociale domein is toegerust om mensen met een kwetsbaarheid en hun naasten passende steun en dienstverlening te bieden. Klantreizen helpen om dit te bereiken.
 8. Sterke medezeggenschap
  Cliëntenraden en geschoolde ervaringsdeskundigen krijgen meer kansen dan ooit, de cliëntenraad sociaal domein heeft een goede basis voor de toekomst en wordt goed gefaciliteerd. Er wordt in de stad gezocht naar alternatieven om inspraak goed te regelen. Voor de zorginstellingen zijn de inkoopcriteria op dit punt helder en verbindend. De mensen waar het om gaat in de maatschappelijke opvang hebben ook een stem!

Investeren in mensen die alles kwijt zijn, in aandacht, tijd en middelen levert op. Levensgeluk maar ook geld, veiligheid en productiviteit. Voor de samenleving en voor de toekomst van ons allemaal.

Stichting Straat Consulaat
De Achterban
Januari 2018