• Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger
Persbericht
Den Haag 5 december 2022

Vandaag presenteert staatssecretaris Maarten van Ooijen het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een thuis! samen met ministers Schouten (Armoedebeleid) en De Jonge (Volkshuisvesting). Het structureel terugdringen van dakloosheid vraagt om een fundamenteel andere kijk op de aanpak van dakloosheid, een paradigmaverschuiving. Het betekent dat beleid niet alleen is gericht op maatschappelijke opvang, maar dat veel steviger wordt ingezet op het voorkomen dat mensen dakloos raken, én een veel nadrukkelijker focus op wonen. Deze paradigmashift zal extra investeringen vragen en dus wordt er structureel jaarlijks 65 miljoen extra financiering beschikbaar gesteld aan gemeenten. Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om zelf te beslissen hoe zij deze extra investering gaan besteden. In 2022 kreeg Den Haag 5 miljoen uit deze decentrale uitkering om een start te gaan maken met de ambitie in 2030 het aantal dakloze mensen tot nul te reduceren.

Deze eerste 5 miljoen wordt echter niet ingezet en teruggestort in de gemeentekas.

Wij waren zeer verrast te moeten lezen dat het Haagse college van B&W dit bedrag (plus 3,5 miljoen Euro dat beschikbaar was voor opvang tijdens Corona) dat bedoeld was voor het bestrijden van dakloosheid aan totaal andere zaken wil gaan uitgeven. Dat blijkt uit de uitvoeringsnota 2022 waarmee het college de lopende begroting voor dit jaar wil aanpassen. Wij vinden dit onbegrijpelijk gezien de groeiende problematiek rond dakloosheid en de hoeveelheid buitenslapers die we dagelijks tegen komen. De onderbouwing door het college dat er vooralsnog geen signalen zijn dat de capaciteit van de opvang onvoldoende is ervaren wij als een ernstige onderschatting van de problematiek in de stad Den Haag. De doorstroom uit de opvang naar wonen is al jaren een probleem waardoor er ernstig gebrek aan opvang is ontstaan. Waarom wordt er met die 8,5 miljoen euro niet geïnvesteerd in woningen voor dakloze mensen zodat mensen snel kunnen doorstromen vanuit de opvang zoals al jaren de bedoeling is maar nog niet gelukt is?

Wat wij vragen!

  • Wij vragen gemeenteraadsleden het collegebesluit om de gelden (8,5 miljoen euro) die bestemd waren voor het bestrijden van dakloosheid niet terug te storten in de gemeentekas maar te reserveren voor het bestrijden van dakloosheid in 2023 zodat Den Haag een vliegende start kan maken met de hoge ambities in het landelijk actieplan om dakloosheid tot nul te reduceren.
  • Omdat wij duidelijk van mening verschillen met de gemeente over de problematiek van dakloosheid in Den Haag vragen wij de Gemeente Den Haag om zoals beschreven in het nationaal Actieplan er op in te zetten om het aantal (dreigend) dakloze mensen beter in beeld te krijgen en van start te gaan met een nieuwe telling van dak- en thuisloze mensen volgens de ETHOS light definitie zoals uitgevoerd in de regio noordoost Brabant met Oss en Den Bosch als centrumgemeenten. De ETHOS classificatie wordt gezien als de best onderbouwde en meest gezaghebbende manier om dakloosheid te meten.
  • Wij zijn maatschappelijke organisaties die zich dag in dag uit inspannen om dakloosheid in Den Haag te bestrijden. Wij nodigen de wethouders uit om zo snel mogelijk om de tafel te gaan zitten om met elkaar het probleem van dakloosheid in Den Haag te bespreken en in gezamenlijkheid met de beschikbare extra middelen vanuit het rijk in lijn met de ambitie van het Landelijke Actieplan een actieplan voor Den Haag te ontwikkelen.

Kessler Stichting – Bram Schinkelshoek
Stek – voor stad en kerk – Derk Stegeman
Stichting de Vriend – Jolande van Kuijen
Stichting Veldwerk Haaglanden – Gijs van der Tang
Stichting de Haagse Soepbus – Frans Pas
Straatpastoraat Den Haag – Nico Binnendijk
Straat Consulaat – Marlies Filbri


Contactgegevens voor interviews en vragen: Directeur Straat Consulaat Marlies Filbri: 06-43833590 – Belangenbehartiger Peter Bos 06-48032828

Persbericht in PDF