Op donderdag 31 oktober, vond de begrotingsbehandeling plaats van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer. Maatschappelijke opvang valt onder dit ministerie en verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de volgende toespraak gehouden:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2019/11/01/toespraak-van-staatssecretaris-paul-blokhuis-tijdens-de-begrotingsbehandeling-vws

In de tekst van de onderhandelingen vonden we de volgende passages aangaande de maatschappelijke opvang (de complete tekst van de onderhandelingen vindt je in de bijlage):

Vanaf pag. 64

Antwoord van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de vraag van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de toename van het aantal daklozen en de toepassing van de landelijke toegankelijkheid.

Het aantal daklozen is de afgelopen jaren fors gestegen. De afgelopen periode heb ik met betrokken partijen gewerkt aan het terugdringen van het aantal daklozen via het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren en de meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Gezien de cijfers van het CBS is meer nodig om deze ontwikkeling te keren. Ik heb CBS gevraagd nader onderzoek te doen naar de toename van het aantal daklozen in de afgelopen jaren. Dit onderzoek is naar verwachting eind 2019 beschikbaar. Zoals ik u in mijn brief van 17 september jl. (TK 2019/20, 29325, nr. 102) heb gemeld, komt het Kabinet met een plan om het aantal daklozen terug te dringen. Om dit te kunnen realiseren is een samenhangend pakket aan maatregelen nodig. Wonen, financiële bestaanszekerheid, schuldenaanpak, opleiding, toeleiding naar werk en zorg en begeleiding – al deze aspecten zijn van belang. Gegeven het feit dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor preventie, begeleiding en opvang van daklozen en de diversiteit per regio is het belangrijk dat gemeenten met relevante lokale en regionale partners integrale plannen maken. Dit najaar informeer ik uw Kamer nader over de aanpak.

Uit onderzoek in 2018 bleek dat de landelijke toegankelijkheid nog niet in alle gemeenten goed was geborgd. De 26 gemeenten waar meerdere mystery guests in 2018 geen toegang kregen tot de maatschappelijke opvang, heb ik gevraagd om een bestuurlijke reactie. Ook ben ik dit voorjaar met de desbetreffende wethouders in gesprek gegaan. Elf van deze gemeenten heb ik gevraagd een plan van aanpak in te dienen, omdat uit de mystery guest onderzoeken uit 2017 en 2018 bleek dat meerdere mystery guests geen slaapplek kregen. Op basis van de gesprekken en ontvangen informatie heb ik het vertrouwen dat gemeenten de landelijke toegankelijkheid nu beter toepassen. Begin 2020 wordt opnieuw

Pagina 65 van 102

onderzocht hoe het uitgangspunt van landelijke toegankelijkheid in de praktijk wordt toegepast. Ik informeer de Kamer over de uitkomsten.

Vanaf pag. 82

Antwoord van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de vraag van het Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie) over de opvang van daklozen in de winter.

Het is belangrijk dat mensen die opgevangen moeten worden ook daadwerkelijk een plek krijgen in de maatschappelijke opvang. Dat geldt zeker in de koude wintermaanden. Tijdens een bestuurlijk overleg in juli jl. heb ik gesproken met gemeenten over de opvang tijdens de winter. Op mijn verzoek heeft de VNG een uitvraag gedaan onder gemeenten. Daaruit blijkt dat alle gemeenten of een winterkouderegeling hebben, of de opvang het hele jaar openstellen voor daklozen. Ik heb geen signalen dat gemeenten de winterkouderegeling dit jaar niet (volledig) toepassen. Diverse gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, hebben mij onlangs verzekerd dat de winterkoudeopvang ook dit jaar goed geregeld is.

PDF: antwoorden op begrotingsvragen 2020

Foto door Arenda Oomen van Paul Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport