Sociaal Werk Nederland en Aedes roepen gemeenten op om kwetsbare bewoners beter te ondersteunen. Rijk en gemeenten moeten hierin hun wettelijke en financiële verantwoordelijkheid nemen. Sociaalwerkorganisaties hebben nu onvoldoende middelen voor de noodzakelijke begeleiding van bewoners met psychische of lichamelijke problemen en ouderen die langer thuis moeten wonen. Woningcorporaties ervaren de gevolgen: meer overlast, onveilige situaties en ongelukkige bewoners.

Regie vanuit gemeenten moet beter
Aedes-voorzitter Marnix Norder:

‘Het is helaas geen uitzondering meer dat in bepaalde portieken alleen nog mensen met psychische problemen, verslaafden of hulpbehoevende ouderen wonen. Daardoor hollen wijken en buurten achteruit. Om de leefbaarheid in deze nieuwe achterstandswijken echt te verbeteren hebben we hulp- en zorgverleners keihard nodig. Daarom moeten gemeenten zorgen voor betere begeleiding van kwetsbare bewoners. Ook deze inwoners hebben recht op een menswaardig, zelfstandig bestaan. En als gemeenten hiervoor onvoldoende geld hebben moet het kabinet bijspringen.’

Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland:

‘De ondersteuning van kwetsbare buurtbewoners is nog lang niet op orde, en dreigt verder onder druk te komen door nieuwe bezuinigen in de sociale basis. Kleine problemen worden dan snel zware zorg(en). 80 Procent van de ouderen woont nu langer zelfstandig thuis, tienduizenden inwoners met psychische problemen wonen in sociale huurwoningen; bijna honderdduizend statushouders moeten integreren; sociale verbindingen en contact tussen mensen in de wijk gebeurt niet vanzelf. Het ontbreekt aan voldoende handen en ogen in de wijk om te ondersteunen, organiseren en faciliteren, en het negatieve effect daarvan zien we nu. Samenlevingsopbouw vraagt visie en daadkracht.’

Corporaties en sociaalwerkorganisaties werken steeds vaker samen. Dit is ook nodig, want de maatschappelijke opgaven van deze organisaties raken elkaar. Corporaties signaleren problemen en schakelen partijen in die een bijdrage kunnen leveren aan een oplossing.

Rijk en gemeenten moeten hun wettelijke taak uitvoeren
Corporaties en sociaalwerkorganisaties willen in de toekomst nog intensiever samenwerken, zodat huurders de hoognodige begeleiding krijgen en nieuwe sociale relaties in de wijk tot stand worden gebracht. Dit vraagt echter van gemeenten dat zij hun regierol pakken. En dat investeren in een sterke sociale basis geen sluitpost maar eerste prioriteit is op de gemeentelijke en rijksbegroting.

Leefbaarheid verslechtert
In november 2018 publiceerde Aedes een onderzoek van RIGO naar het effect van de instroom van kwetsbare huurders op de leefbaarheid in wijken. Die verslechtert in buurten met veel sociale huurwoningen.

bron: https://www.aedes.nl