Foto: uit bijgevoegd PDF bestand.

Het afgelopen jaar heeft de VNG samen met gemeenten de model-beleidsregels voor landelijke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang (MO) aangepast aan de Wmo 2015. De oude beleidsregels (uit 2014) zetten ten onrechte het criterium regiobinding voorop bij de beoordeling van toegang tot MO.

De nieuwe model-beleidsregels zijn een belangrijke stap op weg naar een betere uitvoering van landelijke toegankelijkheid. Gemeenten verwachten daardoor beter te scoren op het mystery guest-onderzoek dat staatssecretaris Paul Blokhuis opnieuw aankondigde voor de tweede helft van dit jaar.

Convenant
De model-beleidsregels hebben de vorm van een convenant. De VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) stemde 14 februari in met het advies aan alle gemeenten om het convenant te tekenen, de beleidsregels voor de zomer te incorporeren in hun beleid, en tot die tijd te werken volgens de intentie ervan.

Implementatie
De commissie ZJO stemde in met het volgende implementatievoorstel:

De centrumgemeenten wijzen de regiogemeenten op de uitnodiging van de commissie tot tekenen van het convenant door B&W, en ondersteunen daarmee dat regiogemeenten:
– besluiten de regels in het convenant na te leven,
– binnen 3 maanden na besluitvorming door de cie. ZJO het convenant en de beleidsregels implementeren,
– tot de implementatie al werken volgens de intentie ervan.

De VNG houdt in het tweede kwartaal van dit jaar (evenals in 2018) informatiebijeenkomsten voor medewerkers toegang tot MO, ter ondersteuning van de implementatie van de gewijzigde model-beleidsregels.
In de zomer inventariseert de VNG of gemeenten akkoord zijn gegaan met het convenant en de model-beleidsregels hebben geïmplementeerd.
Daarnaast is afgesproken om samen met de ambtelijke contactpersonen MO bijlage III van het convenant uit te werken naar een werkinstructie voor medewerkers.

Bron: VNG

Meer informatie treft u aan in het bijgevoegde PDF bestand:

PDF bestand: Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang