Het aandeel van de sociale huursector zal door de uitvoering van het nationale woningbouwprogramma verder afnemen naar 25,7% in 2030. Dat terwijl er ook de doelstelling is dat elke gemeente in haar woningvoorraad over minimaal 30% sociale huurwoningen dient te beschikken. Het laat de inconsistentie tussen beleidsdoelstellingen zien. De mogelijkheden om deze doelstellingen met elkaar in overeenstemming te brengen zijn beperkt.

Inleiding

De gewenste omvang van de sociale huursector is weer een belangrijke hoeksteen van het rijksbeleid geworden. Dit komt het meest duidelijk naar voren in de Nationale woon- en bouwagenda (2022, p24). In deze agenda staat dat in iedere gemeente de omvang van de sociale huursector minimaal 30% van de woningvoorraad dient te zijn. In het onlangs gepubliceerde concept Wet inzake versterking regie volkshuisvesting (Regiewet volkshuisvesting) is deze doelstelling herhaald. In veel gemeenten is het aandeel op dit moment (veel) lager dan 30%. Al eerder is geconstateerd dat het lastig – zo niet onmogelijk – is om deze doelstelling voor alle gemeenten te realiseren (Baggerman, 2022).

In dit artikel staat de ontwikkeling van het aandeel van de sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad centraal. Zowel in het afgelopen decennium als in de komende jaren tot en met 2030. Het artikel bestaat uit drie delen. In de eerste plaats een nadere analyse van de definitie voor sociale huurwoningen die in de Regiewet volkshuisvesting is voorgesteld. Vervolgens wordt op basis van deze definitie een overzicht worden gegeven van de omvang van de sociale woningvoorraad vanaf 2012. Daarbij komt ook aan de orde door welke factoren het aandeel van de sociale huursector in de woningvoorraad is gedaald. Tot slot geeft het artikel een prognose van de omvang van de sociale huursector op basis van het nationale woningbouwprogramma voor de periode 2022 – 2030.

Lees het complete artikel op de website van mejudice.nl:

Het nationale woningbouwprogramma leidt tot verdere daling sociale huursector

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!