Onze missie (wie zijn we)

Het Straat Consulaat behartigt de individuele en collectieve belangen van dak- en thuislozen in Den Haag en doet dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van de doelgroep. Onze inzet is gebaseerd op de universele mensenrechten. Iedereen heeft recht op adequate en betaalbare huisvesting, toegang tot voeding, scholing, (gezondheids-)zorg en informatie. Wij willen er toe bijdragen dat dak- en thuislozen een perspectief hebben in de maatschappij, respectvol worden behandeld en gelijkwaardig kunnen participeren in de samenleving

Onze Visie (waarom bestaan wij)

Wij streven naar een sterke vermindering van het aantal dak- en thuislozen in Den Haag en voldoende zorg en hulp voor iedereen die op straat moet overleven. We werken aan destigmatisering en zetten in op een stad waarin alle dakloze mensen respectvol en inclusief worden behandeld door haar burgers, ondernemers en overheid. Dak- en thuislozen worden ondersteund en zo snel mogelijk opgevangen in een eigen huis zodat mensen zelf richting kunnen geven aan hun herstel. Wij werken aan de empowerment en mobilisatie van dak- en thuislozen zodat zij hun individuele en gezamenlijk positie zelf kunnen verbeteren en we streven naar wet- en regelgeving die deze inzet versterkt en niet belemmert.

Strategie (hoe bereiken we dit)

Om onze doelen te bereiken voeren we een combinatie van activiteiten uit:

  • Collectieve Belangenbehartiging (waaronder acties, beleidsbeïnvloeding, mediacampagnes, dialoog),
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning,
  • Uitvoeren van innovatie projecten en onderzoek.

Doelstellingen en Resultaten

Het straat Consulaat is een organisatie die de belangen behartigt van dak- en thuislozen met als ultiem doel een sterke vermindering van het aantal dak- en thuislozen in Den Haag en voldoende zorg en hulp voor iedereen die op straat moet overleven.

Om deze impact te bereiken zetten wij op drie doelen in:

  1. Dak- en thuislozen zijn empowered en gemobiliseerd om hun individuele en gezamenlijk positie te verbeteren naar een beter toekomstperspectief.
  2. Wet en regelgeving die geen belemmering oplevert voor dak en thuislozen bij de opbouw van een beter toekomstperspectief.
  3. Den Haag is een stad waarin alle dakloze mensen respectvol en inclusief worden behandeld door haar burgers, ondernemers en overheid.