Wij zijn ervan overtuigd dat mensen gelijkwaardig zijn en dat alle mensen recht hebben op waardigheid, wonen, voeding, kleding, goede zorg en kwaliteit van leven.

 1. Missie; waar staan we voor, wat is ons bestaansrecht?
  Wij willen ertoe bijdragen dat dak- en thuislozen toegang hebben tot huisvesting, voeding, scholing, informatie en (gezondheids-)zorg en dat zij kunnen meedoen in de samenleving. We gaan daarbij uit van gelijkwaardigheid tussen mensen. Wij behartigen de individuele en collectieve belangen van de dak- en thuislozen in Den Haag en doen dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van de doelgroep.  We gaan hierbij uit van de kracht en mogelijkheden van elk individu. We streven naar eerlijke beeldvorming en een respectvolle bejegening van de doelgroep. Wij opereren inhoudelijk onafhankelijk.
 2. Visie; waar gaan we voor, wat willen we bereiken en langs welke weg?

Doelen die het Straat Consulaat nastreeft:

 • Toegang tot huisvesting, voeding, scholing, informatie en (gezondheids-)zorg voor elke dak- en thuisloze in Den Haag;
 • Bijdragen aan beter integraal beleid van de overheid en hulp- en zorg verlenende instellingen; dit betreft in elk geval de beleidsvelden wonen, inkomen, voeding, scholing, informatie en (gezondheids-)zorg;
 • Goede informatie en belangenbehartiging voor dak- en thuislozen en verslaafden;
 • Eerlijke beeldvorming en een respectvolle bejegening van dak- en thuislozen;
 • Sterke en onafhankelijke medezeggenschap binnen de instellingen waar dak- en thuislozen gebruik van maken.

Dit doet zij door:

 • Laagdrempelig te zijn voor de doelgroep. O.a. door regelmatige aanwezigheid in de dag- en nachtopvang, mondelinge en schriftelijke voorlichting, spreekuren en persoonlijke begeleiding en bemiddeling; door echt te luisteren;
 • Individuele belangenbehartiging van dak- en thuislozen; het stimuleren van het individu om stappen te doen gericht op verbetering en perspectief; ‘warme’ doorverwijzing naar andere instellingen;
 • Collectieve belangenbehartiging:
  • het inbrengen van perspectief van de doelgroep in de beleidsvorming van gemeente en hulp- en zorg verlenende instellingen, gebaseerd op actuele informatie over en ervaring van de doelgroep met de voorzieningen in Den Haag; met oog voor de verschillen tussen de oudere en de jongere dak- en thuisloze;
  • zich te mengen in het politieke debat en te overleggen met overheid, politie en hulpverlening;
  • Er wordt op basis van overleg gestreefd naar overeenstemming en haalbare oplossingen. Indien nodig wordt actie gevoerd;
 • De beeldvorming in de samenleving over de doelgroep positief te beïnvloeden door informatie te geven, in de samenleving aanwezig te zijn, gezamenlijke activiteiten te initiëren of organiseren en te publiceren;
 • De ervaringsdeskundigheid van de doelgroep te benutten, zowel in vrijwillige als professionele inzet; en dat ook te stimuleren en ondersteunen;
 • Relevante projecten en onderzoeken uit te (laten) voeren;
 • Het ondersteunen van (ex-) dak- en thuislozen die vrijwilligerswerk doen voor de organisatie en hen helpen zich te organiseren en profileren in een Haags Platform: De Achterban;
 • Haar (naams-)bekendheid in de stad te vergroten;
 • Samenleving – burgers en bedrijven – betrekken bij de oplossingen voor de problemen van onze achterban.

Download de tekst inclusief tabellen via de onderstaande link:

Pagina in PDF file inclusief tabellen