Teveel mensen slapen op straat. Of in ongeschikte, tijdelijke opvanglocaties. Om de opvang en begeleiding van het groeiende aantal dak- en thuislozen te verbeteren, lanceert Den Haag het Tien Punten Plan Maatschappelijke Opvang. Kern van dit plan is: een ondersteuningsplan voor iedere dakloze, uitbreiding van het aantal -kleinschaligere- locaties en passende woonvormen, de mensen op straat eerder in beeld krijgen en inzetten op preventie.

Bert van Alphen, wethouder Maatschappelijke Opvang:

Maatschappelijke opvang is bedoeld als tijdelijke voorziening; geen vangnet, maar een springplank. We moeten er dus voor zorgen dat mensen vanuit de opvang kunnen doorstromen naar een geschikte woonsituatie, met de begeleiding die daarbij nodig is.

Het aantal dak- en thuislozen wordt steeds groter en hun problemen diverser. Op dit moment blijven mensen onnodig lang in de maatschappelijke opvang, vooral omdat er geen woningen beschikbaar zijn waar deze mensen na hun eerste opvangperiode naar toe kunnen. De huizenmarkt zit op slot en er is gebrek aan sociale woningbouw, zeker voor de meer kwetsbare doelgroepen.

Lees het complete verhaal op de website van denhaag.nl:

Een (t)huis voor iedereen – wethouder Van Alphen lanceert ambitieus plan om daklozenopvang te verbeteren

PDF Tien punten plan maatschappelijke opvang in Den Haag

Voorstel van het college inzake Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang

Bijlage Financieel overzicht besteding € 4.5 mln (extra middelen) voor 2019