Dak- en thuislozenzorg


Haags Straatnieuws

Mensen helpen zichzelf te helpen, is het principe van Straatnieuws: een krant met een hart. Straatnieuws werd in december 1996 opgericht om dak- en thuislozen uit Den Haag en omgeving de kans te geven om op een eerlijke manier een boterham te verdienen: niet stelen of bedelen, maar werken voor je geld.
http://www.haagsstraatnieuws.nl/

De Kessler Stichting

biedt een breed pakket dienstverlening. Naast crisisopvang, opvang voor jongeren, vrouwen (met kinderen), nachtopvang etc is er ook de mogelijkheid om te gaan wonen in een van de begeleide woonvormen en preventie of thuisbegeleiding te krijgen.
www.kesslerstichting.nl/

Leger des Heils regio Den Haag

Het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag biedt met ca. 300 professionele medewerkers opvang en begeleiding aan volwassenen, jongeren, gezinnen en kinderen die thuisloos zijn (geweest) of dreigen te worden. We richten ons op daarbij zoveel mogelijk zelfstandigheid, begeleid dan wel zelfstandig wonen of terugkeer naar de gezinssituatie.
www.legerdesheilsdenhaag.nl/

Het Straatpastoraat

leent een luisterend oor aan menen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. Het biedt ruimte aan hen om te praten over dingen die hen bezig houden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om “hogere” of diepere vragen van geloof en leven. Daarbij is er respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn.
www.straatpastoraatdenhaag.nl/


Maatschappelijke ondersteuning & rehabilitatie


Limor

(Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) helpt mensen die door allerlei omstandigheden buiten de maatschappij zijn komen te staan, weer een eigen plek in de samenleving te krijgen.
www.limor.nl/


Geestelijke gezondheidszorg


Stichting Anton Constadse

Wij bieden mensen met een psychiatrische diagnose een thuis en persoonlijke begeleiding. Een goed bestaan opbouwen en ieders mogelijkheden maximaal ontplooien is waar wij ons volledig voor inzetten.
stichtingantonconstandse.nl/

GGD Den Haag

Het Centraal Coördinatie Punt (CCP) van de GGD Den Haag organiseert opvang en zorg aan sociaal kwetsbare mensen in de regio Den Haag. Ook brengt het CCP in beeld hoeveel behoefte er aan zorg en opvang is.
www.ggdhaaglanden.nl/over/organisatie/openbare-geestelijke-gezondheidszorg/centraal-coordinatiepunt.htm

Impegno

biedt tijdelijke ambulante begeleiding voor mensen vanaf 16 jaar (geen bovengrens), behandeling voor jongeren van 4 t/m 30 jaar met een psychiatrische of psychosociale achtergrond en gezinsondersteuning voor gezinnen met minimaal 1 thuiswonend kind. Thuis bij de cliënt waar dat kan, op onze buurtlocatie waar dat moet.
www.impegno.nl

Stichting Kompassie

heeft informatie, kennis en ervaring in huis die u kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes of het aanpakken van voor u lastige situaties op het gebied van behandeling, sociale contacten, wonen, leren, financiën, werken en nazorg.
www.kompassie.nl/

Parnassia

Wij behandelen en begeleiden (jong)volwassenen met psychotische aandoeningen en 55+’ers met psychische en geheugenproblemen. Ook woonbegeleiding van mensen met psychiatrische problemen, al dan niet met verpleeghuiszorg, behoort tot onze kerntaken.
www.parnassia.nl/

De Reaktgroep

is een professionele, ondernemende organisatie die mensen met psychische problematiek helpt in hun ontwikkeling naar maatschappelijke participatie en onafhankelijkheid van zorg en uitkering. Van het klinisch bed tot en met betaald werk.
www.reakt.nl/

De ZOG MH

komt op voor de belangen van mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak-en thuislozen binnen de regio Midden-Holland. Daarnaast zet de ZOG MH zich in om de positie van deze doelgroep te versterken. Binnen de ZOG MH werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.
www.zogmh.nl/


Dagbesteding


De Stichting Artism

heeft als doel mensen met een beperking die een creatief, artistiek en technisch talent hebben te stimuleren zich verder te ontwikkelen.
www.stichting-artism.nl/


Belangenbehartiging


Stichting Eropaf!

wil een actief netwerk van professionals en betrokken vernieuwers vormen. In dit netwerk staat het uitwisselen van kennis en ervaring centraal.
www.eropaf.nl/

LOC Zeggenschap

in zorg is een landelijke cliëntenorganisatie. Zij vertegenwoordigt 2.200 medezeggenschapsorganen – en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten – in de sectoren van verzorging, verpleging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
www.loc.nl

Zorgbelang Nederland

In Nederland zijn dertien regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland.
www.zorgbelang-nederland.nl/


Jeugdzorg


JIP

staat voor Jongeren Informatie Punt. Bij het JIP kun je terecht voor informatie en advies. Je kunt bij ons zonder afspraak binnenlopen en vragen stellen over dingen die je bezig houden of waar je geen raad mee weet.
www.jipdenhaag.nl/

JIT

Het JIT begeleidt jongeren van 12 tot en met 23 jaar die problemen hebben met verschillende onderwerpen, zoals onderdak, geld en schulden, school, werken, gezin en familie, vrije tijd en vrienden.
www.hetjit.nl/

Nederlands Jeugd Instituut

waaronder Jeugdzorg. In de jeugdzorg krijgen kinderen, jongeren en hun ouders ondersteuning en hulp bij opgroei- en opvoedproblemen. Daarbij gaat het om problemen van psychische, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling belemmeren. De jeugdzorg omvat zowel vrijwillige hulpverlening als gedwongen interventies. Op de website van het NJI zijn vele dossiers te vinden.
www.nji.nl/


Schulden


Federatie Opvang

zet zich actief in om schulden voor cliënten aan te pakken. Er wordt samengewerkt met Stichting Lezen en Schrijven en tal van andere partijen om tot een adequate aanpak te komen. Deze site bevat informatie voor professionals van opvang en beschermd wonen, maar ook tips en informatie voor partijen als gemeentelijke schuldhulpverlening, sociale wijkteams etc. En natuurlijk informatie voor cliënten!
Valente.nl

Gemeente Den Haag

Op de website van de Gemeente Den Haag treft u schuld vragen gerelateerde onderwerpen. Dit als springplank naar het soort informatie waar u naar op zoek bent.
Hulp bij schulden


Woningaanbod


Woonnet

Aanvragen woonpas en woningaanbod.
www.woonnet-haaglanden.nl/


Re-integratie


De Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven (Schroeder)

is een mensontwikkelbedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) aan het werk kunnen.
www.schroeder.nl/

Jekuntmeer.nl

is dé site voor vraag en aanbod in passend werk, opleiding en activiteiten op het gebied van Zorg & Welzijn.
www.jekuntmeer.nl/


Verslavingszorg


Brijder

specialist in verslavingszorg, is er voor iedereen, van jong tot oud, met een lichte of een ernstige verslaving. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van verslaving met bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van leven.
www.brijder.nl/

Mainline

Missie van Mainline is het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van middelengebruikers.
mainline.nl/

Mainline nu ook op Facebook actief: https://www.facebook.com/mainlineNL/

Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

De MDHG staat voor verbetering van de positie van druggebruikers. De MDHG is daar actief waar de belangen van drugsgebruikers ter sprake komen: de hulpverleningsinstellingen, het stadsbestuur, G4-overleg. De MDHG dient die belangen door directe belangenbehartiging, maar ook door het geven van voorlichting, signaleren van trends en ontwikkelingen, het doen van onderzoek en het geven van advies en praktische hulp. Dit vanuit het perspectief van onze leden, waar wij intensief contact mee onderhouden.
www.mdhg.nl/