De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 €17,50 per vier weken voor iedereen. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%. Deze en meer maatregelen neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.

Stapeling zorgkosten voorkomen
Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of langdurige zorg maken ook het eigen risico geheel of gedeeltelijk op of moeten bijbetalen voor onder andere geneesmiddelen. Deze stapeling van zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per maand. Het kabinet neemt daarom een reeks van gerichte maatregelen om voor iedereen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben beschikbaar te houden en betaalbaar te maken, waaronder het abonnementstarief voor de Wmo en de verlaging van de vermogensinkomensbijtelling voor de Wlz. Het is de bedoeling dat beide maatregelen met ingang van 2019 van kracht worden.

Eerder dit jaar werd al het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage in de Wlz verlaagd van 12,5% naar 10%. Ook heeft het kabinet al besloten om het eigen risico voor de zorgverzekering te bevriezen tot en met 2021 en is het kabinet voornemens om de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen te maximeren op €250 per jaar.

Abonnementstarief
Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo gaan huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening een vast tarief van €17,50 per vier weken betalen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage vast te stellen, bijvoorbeeld als er sprake is van mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen. Het abonnementstarief maakt de uitvoeringspraktijk bovendien een stuk eenvoudiger. Het voorkomt bureaucratie en administratieve rompslomp en leidt daardoor tot een soepeler proces en minder fouten.

Vermogensinkomensbijtelling langdurige zorg
Om de zorgkosten verder te beperken wordt vanaf 2019 de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz gehalveerd van 8% naar 4% van het vermogen. Door deze maatregel hoeven mensen, waaronder veel ouderen in verpleeghuizen, minder op hun vermogen in te teren om de eigen bijdragen te betalen.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl


....Er is nog veel méér te lezen...!

Armoedeminister Carola Schouten: ‘Geen teleurstelling dat armoede komend jaar niet afneemt’

De minister die verantwoordelijk is voor het armoedebeleid, Carola Schouten, deelt geen teleurstelling over het feit dat het aantal arme mensen in Nederland volgend jaar niet zal afnemen, dit vanwege de heersende inflatie. Ze beschrijft dit als een moeilijke opgave, vergelijkbaar met tegen de stroom in roeien, en legt uit dat het toeslagenstelsel niet zomaar kan worden vereenvoudigd.

Ministerie van SZW Nieuws Prinsjesdag 2023: maatregelen voor meer bestaanszekerheid

Het kabinet neemt extra maatregelen om de koopkracht van mensen met een laag (midden)inkomen of een uitkering, en grote gezinnen, te verbeteren. Daarom investeert het kabinet komend jaar € 2 miljard in structurele maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen kan meekomen in de samenleving en om te voorkomen dat de armoede stijgt.

Oproep: reken af met armoede

Met een groeiend aantal mensen dat met financiële problemen worstelt, roepen 99 maatschappelijke organisaties en wetenschappers politiek Den Haag op om structurele oplossingen te vinden voor armoede.

Minister: meeste minima krijgen voor eind van het jaar energietoeslag

Een belangrijke aankondiging komt vanuit de hoek van demissionair minister Carola Schouten, belast met het dossier Armoedebeleid. Ze heeft verzekerd dat een aanzienlijk deel van de burgers met beperkte financiële middelen tegen het einde van het jaar een financiële injectie van maximaal 1300 euro zal ontvangen om de stijgende kosten voor energie te compenseren.

{Video} De nieuwe solidariteit: Moe van armoe

Vertoning van de documentaire ‘Er is genoeg’ en vooraf een inleidend panelgesprek. Armoede staat als onderwerp volop in de belangstelling. Het wordt hoog tijd dat het aantal mensen in armoede wordt teruggedrongen. Velen weten helemaal niet hoe het is om te weinig geld te hebben om rond te komen. Daarom belicht de Landelijke Cliëntenraad dit thema deze keer op een andere manier.

Experts kritisch over beleid van eerste armoedeminister Carola Schouten: ‘Het is pappen en nathouden’

In Nederland heeft Carola Schouten, de eerste minister belast met het armoedebeleid, te maken met groeiende kritiek van deskundigen. Ondanks haar inzet lijken de armoedecijfers maar niet te dalen. Volgend jaar zou het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, zelfs kunnen stijgen tot één miljoen.

Kamer houdt veel belangrijke onderwerpen op politieke agenda

In de politieke arena wordt de Tweede Kamer geprezen voor haar toewijding aan cruciale kwesties, ondanks enkele controverses die de revue passeren. Opvallend is dat dossiers binnen het sociaal domein niet als ‘verdeeldheid zaaiend’ worden bestempeld. Dit betekent dat de behandeling van onderwerpen zoals de energietoeslag en het tussenrapport van de commissie sociaal minimum onverminderd doorgaat.

Navigeren door financiële uitdagingen: Kabinet streeft naar oplossingen voor armoede en brandstofprijzen

In het licht van complexe financiële vraagstukken en een demissionaire status, bevindt het kabinet zich te midden van dringende kwesties, gaande van groeiende armoede tot prijsopdrijvende brandstoftarieven

Kabinet begint aan begrotingspuzzel: stijgende armoede is een grote zorg

Een nieuw hoofdstuk ontvouwt zich in de politieke arena wanneer het huidige regerende gezelschap zich verzamelt om de contouren van het financiële landschap voor het komende jaar te schetsen. Het ritueel is bekend, maar dit jaar is doordrongen van bijzonderheid.

Experts kritisch over beleid van eerste armoedeminister Carola Schouten: ‘Het is pappen en nathouden’

De aanstelling van Nederland’s eerste minister voor Armoedebeleid, Carola Schouten, leek een beloftevolle verschuiving te zijn, echter blijft de uitdaging onopgelost terwijl de cijfers van armoede blijven stijgen. Komend jaar dreigen bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens te belanden, wat kritiek van experts op Schoutens inspanningen heeft opgeleverd.